Versie 1.0 – Laatst bijgewerkt op 15 juni 2021

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: TWALSIREE vzw, gevestigd te Hollandstraat 5, 9420 Erpe-Mere en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0670.422.923. (hierna: “Twalsiree”)

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via www.clubgazon.be of www.zomerconcerten.live (hierna: de Website), door de aankoop van producten of diensten, door het ons contacteren via bv. mail, telefoon,…  door uw deelname aan één van onze evenementen,… , verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Twalsiree stelt zich aan de hand van deze Privacyverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Onder ‘gegevensverwerking’ wordt verstaan: elke mogelijke bewerking die op persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, gebruiken, ordenen, bewaren, wijzigen, actualiseren, opvragen, raadplegen, verspreiden, archiveren, wissen, beheren, vernietigen of meedelen.

Indien u ons contacteert (b.v. per mail, telefoon, contactformulier,…) zullen wij de persoonsgegevens verwerken die u ons zelf overmaakt.

Indien u producten of diensten aankoopt zullen wij uw volgende gegevens verwerken: naam, emailadres en bankrekeningnummer.

Indien u zich inschrijft op onze nieuwsbrief zullen wij uw emailadres verwerken.

De persoonsgegevens die we verwerken via cookies, kan u terugvinden in ons Cookiebeleid beschikbaar via volgende link: https://www.clubgazon.be/cookiebeleid-eu/

 1. Wat zijn de doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking?
 • Algemene doeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens om uw vraag te  kunnen beantwoorden op basis van uw toestemming.

We verwerken uw persoonsgegevens met als doel de levering en facturatie te kunnen bewerkstellingen. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 • Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 1. Het verkopen of doorgeven van gegevens aan derde partijen

Indien u een ticket aankoopt via de webshop beschikbaar op de Website zal u automatisch worden doorgestuurd naar de website van Ticketmaster die de verkoop van tickets afhandelt. Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door Ticketmatic verwijzen wij naar hun privacybeleid.

Twalsiree zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat Twalsiree uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Twalsiree zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Twalsiree, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Twalsiree failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden, worden overgedragen middels welke de bedrijfsactiviteiten van Twalsiree geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd.

Twalsiree zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Twalsiree uw gegevens aan deze derden bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 1. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen  Twalsiree en u.       

 1. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Twalsiree aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 1. Wat zijn uw rechten?
 • Recht van toegang en inzage:

U hebt recht op inzage tot de persoonsgegevens die Twalsiree over u heeft verzameld. Dit betekent dat u kan opvragen of wij persoonsgegevens over u verzamelen, welke gegevens dat zijn, waarvoor Twalsiree die verwerkt en waarom, maar ook met welke categorieën van derden wij die eventueel delen.

Wil u uw recht van toegang uitoefenen dan dient u bij de aanvraag een bewijs van identiteit te verschaffen zoals een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. Dit kan via een e-mail naar welkom@clubgazon.be. Wij verzoeken u om uw rijksregisternummer onleesbaar te maken.

Twalsiree heeft daarbij 30 dagen om uw vraag te verwerken en te beantwoorden.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Twalsiree. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Twalsiree verzoekt u om ook zelf actief wijzigingen in uw persoonsgegevens te melden zodat we uw gegevens up-to-date kunnen houden.

 • Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 • Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, per mail (welkom@clubgazon.be) mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. Wij verzoeken u om uw rijksregisternummer onleesbaar te maken.

 • Automatische beslissingen en profiling:            

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 • Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

 1. Vragen?

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons per mail (welkom@clubgazon.be).