Club Gazon is een initiatief van Twalsiree vzw, gevestigd te Hollandstraat 5, 9420 Erpe-Mere en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0670.422.923.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het evenement Club Gazon dat wordt georganiseerd tijdens de zomer van 2021 (hierna: het Evenement), op de website www.clubgazon.be (hierna: de Website) en op de aankoop van producten en diensten voor en tijdens het Evenement door de Bezoeker.

Het gebruik van de Website, de aankoop van tickets en het betreden van het Evenement impliceert dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en deze aanvaardt.

 1. Data en uren

Het Evenement bestaat uit verschillende Concerten die plaatsvinden tijdens de maanden juli en augustus 2021 op Domein Steenberg, Oudenaardsesteenweg 458, 9420 Erpe-Mere (hierna:  “Festivalterrein”).

De meest recente lijst van precieze data zijn te vinden op de Website. Op deze data is het Festivalterrein open van 18u tot 23.30 u. De bar sluit om 23 u. Deze uren kunnen aangepast worden indien de door de overheid opgelegde maatregelen versoepelen.

 1. Tickets

De ticketverkoop voor de verschillende Concerten start op 16 juni 2021 om 20 uur via de Website. Naast toegangstickets kan de Bezoeker ook drankjetons bestellen en een tapasschotel.

Tijdens het Concert zelf, kan de Bezoeker ook nog steeds drankjetons bestellen of bijbestellen indien nodig. Het bestellen van een tapasschotel tijdens het Evenement zal in principe niet meer mogelijk zijn.

Per Concert zijn standaard 400 plaatsen beschikbaar met de mogelijkheid om verder uit te breiden naar 1000 plaatsen. Koop je ticket dus vooraf via de Website. Om alles veilig te kunnen organiseren worden de tickets uitsluitend verkocht per bubbel van 4 personen (= tafel op middenplein) of per bubbel van 2 personen (= zitplaats op tribune). De prijs van de tickets is duidelijk aangegeven in de webshop en omvat alle kosten en lasten.

Betaling op de Website is mogelijk via volgende betaalmiddelen: Bancontact

Op het terrein kan men ook in contacten betalen.

Een wijzigingen in de programmatie geeft geen aanleiding tot terugbetaling van de aangekochte tickets, noch kunnen tickets omgeruild of doorverkocht worden in dit geval.

 1. Toegang tot het Evenement

Het is niet toegelaten voor -16 jarigen om alleen en zonder begeleiding van een ouder of voogd het Festivalterrein te betreden. De Organisator behoudt zich het recht voor om in geval van vermoedens de leeftijd van de Bezoeker te verifiëren aan de hand van gelijk welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst.

Daarnaast is het niet toegelaten om eigen drank, andere vloeistoffen of eten mee te brengen op het Evenement en is professionele opname-apparatuur en het maken van (professionele) opnames van de concerten verboden.

Het is niet toegelaten om (huis)dieren mee te brengen naar het Evenement, met uitzondering van (blind) geleide honden.

Tot slot is het verboden om gevaarlijke voorwerpen of vloeistoffen dan wel verboden verdovende middelen mee te brengen naar het Evenement. Bij niet-naleving kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement ontzegd worden.

Bij vaststelling van een (mogelijk) misdrijf zullen wij bovendien altijd de politiediensten verwittigen.

 1. Veiligheids-en gezondheidsmaatregelen

Als Organisator willen we jou veilig laten genieten van het Evenement, waardoor wij genoodzaakt zijn om bepaalde veiligheids-en gezondheidsmaatregelen te nemen.

De aankoop van tickets én de betreding van het terrein waar het Evenement plaatsvindt, impliceert dat je als Bezoeker akkoord bent met de preventieve en controlerende maatregelen die wij als Organisator dienen te nemen of die de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van eventueel aftasting en onderzoek van tassen of zakken, het meten van temperatuur, het jou verzoeken om je handen te ontsmetten, het dragen van een mondmasker,….

De geldende veiligheids-en gezondheidsmaatregelen zullen vóór aanvang van élk Concert, en tijdens de duur van het Evenement regelmatig worden gecommuniceerd via sociale media en aan de ingang van het Festivalterrein.

Het niet naleven van de door de Organisator opgelegde maatregelen, kan leiden tot het weigeren van toegang tot het Evenement.

 1. Annulering door corona

In geval de door de overheid opgelegde gezondheidsmaatregelen ter bestrijding van het corona-virus, tijdens de duur van het Evenement zouden aangepast worden en het Evenement of één of meerdere concerten hierdoor moeten geannuleerd worden, is het ministerieel besluit van 14 september 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard van toepassing.

In dit geval zijn wij gerechtigd om jou een tegoedbon te verstrekken in plaats van een terugbetaling.

Je kan er in dit geval uiteraard ook voor kiezen om de waarde van je ticket te doneren aan Twalsiree vzw, de Organisator van Evenement opdat wij in de toekomst opnieuw evenementen kunnen organiseren.

 1. Overmacht

De Organisator kan het Evenement en/of één of meerdere Concert(en) annuleren of uitstellen in geval van overmacht of ingeval van een andere aantoonbare dwingende reden.

Onder overmacht wordt verstaan: het zich voordoen van gebeurtenissen waardoor het nakomen van verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) van de Organisator onmogelijk, onuitvoerbaar of onveilig wordt gemaakt: natuurgeweld, onvermijdelijk ongeval, brand, staking of andere arbeidsconflicten, oorlog of oorlogsdreiging, daad van staatsvijand, daad van terrorisme of dreiging daarvan, oproer of burgerlijke onlusten, nationale noodtoestand, afkondiging, regel, bevel of handeling van een regering of overheidsinstantie, epidemie (met inbegrip van een gezondheidsepidemie), onderbreking of aanzienlijke vertraging of falen van technische voorzieningen, of het falen of aanzienlijke vertraging van noodzakelijke vervoersdiensten, afgelasting door de artiest, of elke andere gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle van de Organisator valt, voor zover van toepassing.

Slechte weersomstandigheden worden in principe niet beschouwd als een gebeurtenis van overmacht, tenzij de annulatie van het Concert opgelegd wordt door de bevoegde overheden.

In geval van annulatie door overmacht of een andere aantoonbare dwingende reden kan de Organisator naar eigen goeddunken beslissen om ofwel:

 • een terugbetaling aan te bieden en/of;
 • het uitreiken van een voucher voor de waarde van de aangekochte tickets en/of;
 • een nieuwe datum voorstellen waarop het Concert zal plaatsvinden.

De Bezoeker kan steeds beslissen om geen terugbetaling of voucher aan te vragen en daarbij Twalsiree vzw te steunen bij de organisatie van toekomstige evenementen.

 1. Privacy

Twalsiree vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is beschikbaar via volgende link https://www.clubgazon.be/privacybeleid/

Meer informatie over de cookies die geplaatst worden via de Website is beschikbaar via volgende link https://www.clubgazon.be/cookiebeleid-eu/

Wij nemen de omgang met jouw persoonsgegevens serieus en zetten ons in voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Wij zullen je e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde mail. Alle door ons aan jou verzonden e-mails zullen enkel aan je worden verzonden in verband met de levering van overeengekomen producten of diensten.

 1. Foto’s

Tijdens het Evenement kunnen foto’s worden gemaakt van het Evenement en de Bezoekers die kunnen worden gebruikt ter promotie van toekomstige evenementen van de Organisator. Door het betreden van het Evenement erkent en aanvaardt de Bezoeker dat hij/zij gefotografeerd kan worden en doet hij/zij afstand van zijn portretrecht.

 1. Aansprakelijkheid

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstallen die plaatsvinden op het Festivalterrein, alsook op de ter beschikking gestelde parkings. Parkeren is steeds op eigen risico.

De aansprakelijkheid van de Organisator is in alle gevallen steeds beperkt tot gevallen van directe schade. Uitgesloten van vergoeding zijn gevolgschade en schade veroorzaakt door opzet of een fout van de schadelijdende partij.

De aansprakelijkheid van de Organisator is daarnaast steeds beperkt tot de door de verzekeraar uitbetaald bedragen.

 1. Overige bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Bezoeker en de Organisator, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

De Organisator behoudt zich het recht voor om voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen indien en voor zover deze of enig aspect van de organisatie van een Concert of het Evenement, strijdig zou zijn met een door een overheidsinstantie uitgevaardigde maatregel voor de organisatie van evenementen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.

In geval van geschillen omtrent de interpretatie of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden zijn de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent exclusief bevoegd.

 1. Vragen

Heb je vragen over deze Algemene Voorwaarden, het Evenement of de Concerten dan kan je ons contacteren per email via welkom@clubgazon.be.